Аргументацията в ораторското изкуство


Ботева, Мариета (1999) Аргументацията в ораторското изкуство София: "Нова звезда", 159 стр., 1999, COBISS.BG-ID 1033990372


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18210
 Мариета Ботева

5. Мавродиева, Иванка, Реторичните традиции в България – В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, на с. 187, 422 стр., с. 181-191,ISBN 978-619-201-084-3 COBISS. BG-ID 1277328868

6. Цанев, И., 2015, Ролята на аргументацията и убеждението в правораздаването – Сборник доклади от годишна университетската научна конференция на НВУ – юли 2015 г., В. Търново: НВУ "В. Левски", ISSN 2367-7481, с.86-94, цит. от с.70-71;

4. Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 234, 264 стр., ISBN 978-954-07-3539-9, COBISS.BG-ID 1256467172

2. Колев, Тенчо. Теория на правораздавателната дейност. Т. 4, Аргументиране в правораздаването. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 18, ISBN 978-954-07-3365-4, COBISS.BG-ID 1239285732

3. Мавродиева, Иванка. Политическата реторика в България от митингите до Web 2.0 (1989-2012). С., 2012, с. 289. София : Парадигма, 2012 , 328 стр., ISBN 978-954-326-176-5, COBISS.BG-ID 1264322020

1. Мавродиева, Иванка, Европейската и атлантическа интеграция на България: Реторически аспекти, с.112, 252 стр., ISBN 954-07-2027-3, COBISS. BG-ID 1042560228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/