Диалогът от Сократ до днес


Ботева, Мариета (1993) Диалогът от Сократ до днес В. Търново: "Абагар", 150 стр.,1993, ISBN 954-559-009-2, COBISS.BG-ID – 1027238884


 
  Монография
 
 Издадено
  18209
 Мариета Ботева

4. Стефанова, Нели, Политическа реторика – съвременни тенденции, София: УИ „Св. Климент Охридски“, с.80, 2017, 400 стр., ISBN ISBN 978-954-07-4354-7 COBISS. BG-ID 1284122340

3. Стефанова, Нели. Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика. С., 2015, с. 66, 328 стр., ISBN 978-954-07-3818-5, COBISS.BG-ID 1274247908

2. Мавродиева, Иванка. Политическата реторика в България от митингите до Web 2.0 (1989-2012)., София : Парадигма, 2012 , с.37, 328 стр., ISBN 978-954-326-176-5, COBISS.BG-ID 1264322020

1. Руменчев, Величко. Ораторското изкуства на Древния изток. С., 2004, с. 237-238, 449, 520 стр., ISBN 954-07-1900-3, COBISS.BG-ID 1231092196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/