Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи.


Лунгарова, Пепа (1993) Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи. В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 1993, 105-109. ISBN 954-524-020-2 (в съавторство).


 
  Доклад
 
 
  18206
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/