Алтернативи на глобализма


Бузов, Вихрен (2012) Алтернативи на глобализма Проблеми на националната и международната сигурност, Том 3, ВТ, „Ивис”, с.141-149.


 В статията се разглеждат пътищата за противостоене на глобалното налагане на неолибералния модел особено в нашия регион - чрез граждански инициативи, търсене на алтернативи на икономическо развитие.
  Статия
 алтернативи, глобализъм


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18198
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/