"20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”


Бузов, Вихрен (2014) "20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;


 20-годишният юбилей на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” е повод за равносметка и начертаване на нови идеи за бъдещо развитие. В перспективата на човешкия живот една такава възраст се свързва с преход от юношеството към младежката зрелост, но за академичните специалности, особено за философията при нейната хилядолетна история, тя изглежда твърде малка. Независимо от това, по отношение на нашето развитие в драматичните години на прехода от социализъм към периферен капитализъм имаме постижения, които да отбележим и проекти за следващите години, водещи към бъдещи успехи. През този кратък период специалността премина през три успешни акредитации като на всяка повишаваше оценката си с единица – от задоволителна към много добра, а през 2012 г. се нареди на второ място в рейтинга на професионалните направления у нас непосредствено сред колегията от Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски”.
  Студия
 философия във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий",


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18196
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/