Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин)


Бузов, Вихрен (2013) Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.


 В статията е обоснована тезата, че съдебните казуси нямат „правилен” отговор нито от морална, нито от логическа гледна точка, а в аспекта на гносеологията наличието на единствен такъв е повече от съмнително. Търсенето на обективната истина в процеса се осъществява в рамките на определени законови процедури, така че нейното постигане само по себе си не е гаранция за правилност. Ще покажем, че от гледище на логиката са възможни дори правилно обосновани решения, лишени от фактическа достоверност. Решенията на съдебните спорове се осъществяват чрез прилагане на определени законово установени процедури за решаване на конфликти. Те могат да бъдат ефективни, ефикасни, обосновани, но не и правилни или верни сами по себе си. Но нека да анализираме в повече детайли аргументите на Роналд Дуоркин.
  Студия
 правен позитивизъм, теории за естественото право, "модел на нормите"


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18195
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/