Семиотика на града в телевизионния исторически детектив


Няголова, Наталия (2016) Семиотика на града в телевизионния исторически детектив Изкуство и живот – юбилеен сборник доклади от Международната научна конференция, посветена на 85-годишнината на проф. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, Университетско изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, с. 65 – 74, ISBN 978-619-208-077-8


 
  Статия
 
 Издадено
  18188
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/