Семиотика на вещта в спектаклите на Любомир Вайдичка (Островски – Чехов)


Няголова, Наталия (2016) Семиотика на вещта в спектаклите на Любомир Вайдичка (Островски – Чехов) Limes slavicus. Славянството – граници на общността”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 303 – 311, ISBN 978-619-201-089-8


 
  Статия
 
 Издадено
  18184
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/