Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев). // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006, 09.01.2005 (09.01.2005). Също: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 27-35. ISBN 954-524-479-8.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев). // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006, 09.01.2005 (09.01.2005). Също: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 27-35. ISBN 954-524-479-8. В. Търново


 Статията проблематизира малката книжка на Й. Вълчев, конструираща големите обеми на метафизично човешкото. Дебютният сборник с разкази на писателя излиза в края на 1946 г. и поражда идеологическите боеве на литературната критика, предопределили десетилетната творческа драма ва Вълчев. Проследени са двата литературнокритически модела на говорене. От една страна е социологическата критика на 40-те и 50-те години, която и не може, и не иска да постигне херменевтичната тъждественост на творбата и със своите социално-икономически и властово-институционални ресурси превръща литературнокритическия език в бойно поле. От друга страна е не-конюнктурната, не-идеологическата критика, реагирала на Вълчевия дебют според мярата на естетическите хуманитарни ценности и прочела „Боеве” като книга не за Отечествената война, а за опита на човека, въвлечен в света на боевете, въпреки тях.
  Статия
 
 Издадено
  18183
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев). // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006, 09.01.2005 (09.01.2005). Също: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 27-35. ISBN 954-524-479-8. Цитирана в: Росица Василева. Проблемът за вината в контекста на другостта. Военните разкази на Йордан Вълчев, с. 59-69 // Годишник на Шуменския университет. Епископ "Константин Преславски" Факултет по Хуманитарни науки. Том XXXI, Shumen 2020, цитирана на с. 63. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf

1. Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев). // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006, 09.01.2005 (09.01.2005). Също: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 27-35. ISBN 954-524-479-8. Цитирано в: Дойнов, Пламен. Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци". Казуси в литературното поле на НРБ. - София: Институт за изследване на близкото минало, 2017. ISBN 978-954-28-2279-0л Цитирано на с. 368.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/