За магическите одеяния на Боян Магьосника (В. Пундев и Н. Шейтанов). // Гардеробът на литература. Съст. Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново: Фабер, 2001, с. 75-94. ISBN 954-775-014-3. Също: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) За магическите одеяния на Боян Магьосника (В. Пундев и Н. Шейтанов). // Гардеробът на литература. Съст. Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново: Фабер, 2001, с. 75-94. ISBN 954-775-014-3. Също: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).


 
  Статия
 
 Издадено
  18182
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. За магическите одеяния на Боян Магьосника (В. Пундев и Н. Шейтанов). // Гардеробът на литература. Съст. Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново: Фабер, 2001, с. 75-94. Също: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Цитирано в: Данова, Сирма. Боян Магесника в историята на настоящето.// списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017 http://newsocialpoetry.trubadurs.com/2017/03/17/sirma-danova-boyan-magesnika-v-istoriyata-na-nastoyashteto/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/