ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; THE TECHNICAL RESOURCES AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION - TEAM WORKING, AESTHETICS, INTERACTION, INTERMEDIA


Косев, Светослав (2016) ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; THE TECHNICAL RESOURCES AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION - TEAM WORKING, AESTHETICS, INTERACTION, INTERMEDIA Велико Търново, Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - В търсене на идентичността, Велико Търново, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204, с.410 - 420


 В доклада е акцентирано върху няколко пункта, като основният е: търсенето и залагането на естетически стойности в арт проекти, които са структурирани на базата на технически средства. От особена важност е екипността при изграждането на такъв тип проекти и вземането под внимание както на художествените качества, така и на техническите и инженерни възможности при материализирането на идеята във визуалната ѝ обвивка. Изследва се връзката на програмния език, като средство за комуникация, изграждане и проявление на идеята до крайния резултат.
  Доклад
 интеракция, интерактивна инсталация, интермедия, интерарт програмиране


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  18174
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/