Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 131–146. ISSN 1314-1937


 Статията представя контент-анализ, ситуационен анализ и SWOT-анализ по детерминирани сравнителни показатели за съвременното обучение по „География на страните” в Република България, Република Хърватия, Република Словения, Федерация Босна и Херцеговина и Република Македония. Сравнителните показатели се базират на учебните програми и други учебни и нормативни документи.
  Статия
 географско образование, учебни планове, учебни програми, контент-анализ, ситуационен анализ, SWOT-анализ, структура, учебно съдържание, сравнителни показатели


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  18165
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/