Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа”


Легкоступ, Пламен (2005) Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” София: Унив. изд. Св. Климент Охридски


 Иновации в подготовката на кадри за социална работа чрез Арт-терапията и изобразителното изкуство
  Статия
 Арт-терапия, изобразителното изкуство, здравно възпитание,социална работа
 Издадено
  18158
 Пламен Легкоступ

2. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

1. Кузманова-Карталова, Розалия. Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. В. Търново: Фабер, 2006. 198 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/