Актуални трансформации в образователните практики. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 25-78. ISBN 978-954-524-794-1COBISS.BG-ID 1237953252В


Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 25-78. ISBN 978-954-524-794-1COBISS.BG-ID 1237953252В Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Процесът на образователна интеграция раздвижи еволюционни промени в теорията и практиката на специалната педагогика и психология. Те се проектират, както в новите възгледи за разбиране на особеностите в индивидуалното развитие, така и в извеждането нови научни категории и понятия, създаващи нов научен апарат в тази научна област. Сред тях се откриват „индивидуалните способности“, „специалните образователни потребности“ „функционирането“, „уврежданията“ и др., систематизирани в изложението.
  Студия
 специална педагогика, специални образователни потребности, функциониране, увреждане, участие
 Издадено
  18155
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/