Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708


Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Представената теоретична визия за явлението интеграция е основана на со-циологически, психологически и педагогически възгледи. Обогатена от описанието на развитието на идеята за интегрираното обучение и прилаганите модели за реализацията му, в студията са предложени анализи и насоки за определяне на интегриращото училище и интегрираното обучение в България. Очертани са характеристиките на интегриращото училище; целите на интегрираното обучение; необходимостта от промени в образователните условия и среда и необходимостта от качествена професионална подготовка на ресурсния учител.
  Студия
 образователна интеграция, интегрирано обучение, интегриращо обучение, модели на обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  18154
 Анелия Гърбачева

2. Зашев, Светослав. Ресурсният учител – медиатор и мениджър. - В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново. Университетско издателство„Св. св. Кирил и Методий”. (с. 78-95) ISBN 978-954-524-794-1. 235 с.COBISS.BG-ID 1237953252

1. Гинка Димтрова. Възпитателни взаимодействия с децата на XXI век. - В: Социално-педагогическа проблематика. Велико Търново: Издателство: Ивис. 2009. ISBN 978-954-8387-47-7 COBISS.BG-ID 1231359716

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/