Парадигмата за интегрираното обучение. В: Посока: училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи. Монс: Университетско издателство UMH. 2007. с. 31-45. D/2007/9708/1


Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение. В: Посока: училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи. Монс: Университетско издателство UMH. 2007. с. 31-45. D/2007/9708/1 Монс: Университетско издателство UMH


 Трета глава на книгата "Посока: училищна интеграция" отразява теоретични интерпретации за същността на интеграцията, основани на социологически, психологически и педагогически възгледи. Очертана е необходимостта от качествена професионална подготовка на учителите. Дефинирани са функциите, задълженията и отговорностите на ресурсния учител. Представена е методиката на работа с децата със специални образователни потребности, изразена в индивидуалната програма за обучение и развитие.
  Част от книга / Глава от книга
 Интегрирано обучение, ресурсен учител, учител-титуляр
 Издадено
  18152
 Анелия Гърбачева

1. Легкоступ, Магдалена. Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2011. с. 167-202 ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

2. Светослав Зашев. Ресурсният учител - медиатор и мениджър. В: Интегрирано обучение - диалог и разнообразие. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/