Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители. -В Сб.


Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители. -В Сб. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Докладът е посветен на дистанционното обучение като модел на добрите университетски практики в обучението и формирането на професионалната компетентност на ресурсните учители. Той отразява резултати от процеса на подготовка, провеждане и развитие на магистърската програма „Педагогика на деца със специални образователни потребности”. Тя е разработена в отговор на социалната и образователната поръчка за подготовка и изпълнение на една от най-големите реформи в образователните ни услуги, известна като интеграция на децата със специални образователни потребности в общообразователното училище, като елемент на училищната и социалната интеграция. В България този процес датира от 2005 г. На дневен ред се постави въпроса за квалификацията или преквалификацията на директори, служители на администрацията, учители, възпитатели и всички действащи лица в образователните учреждения с цел улесняване практиката на интегрираното, ресурсното обучение (назовавано в другите европейски страни още като референтно или специално обучение). Ние потърсихме отговора на този въпрос в експериментирането на „добрите образователни практики” и средствата на дистанционното обучение (като достатъчно иновационни условия за приложение на класическия университетски модел) за създаването на програма за професионална подготовка на ресурсни учители.
  Доклад
 дистанционно обучение, добри практики, интегрирано обучение, ресурсен учител, педагогика на деца/ученици със специални образователни потребности
 Издадено
  18151
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/