iPasserelle, une passerelle numerique pour les cles de la reussite: https://www.ludomag.com/2012/02/ipasserelle-une-passerelle-numerique-pour-les-cles-de-la-reussite/


Гърбачева, Анелия (2012) iPasserelle, une passerelle numerique pour les cles de la reussite: https://www.ludomag.com/2012/02/ipasserelle-une-passerelle-numerique-pour-les-cles-de-la-reussite/ https://www.ludomag.com. 7.02.2012


 Достъпът до образование на всяко дете е безспорно лично право и основна ценност. Познати са различни изрази и интерпретации, отразяващи тенденциите на промяна в образователната система: "училище за всички", "приобщаващо образование", "ученици със специални образователни потребности", „училищна интеграция“, „ персонализация на обучението“. Създаването на iPasserelle е свързано с този контекст и отразява намере-нието да подпомага управлението на хетерогенността в класа, да дава насоки за диференциацията на образователното съдържание, да подкрепя и съпровожда педагогическото взаимодействие „учители-деца“ в условията на обикновената училищна среда. • Как да се улесни процеса на приобщаващото образование; • Как да се персонализира обучението и да се насърчава успеха; • Как да се предоставят дигитални образователни ресурси и да се създава образователна среда, които благоприятстват успеха на специалистите и на учениците; • Как да бъдат улеснени учениците може чрез въвеждането на дигитални пространства или виртуални светове, ремоделирани в измеренията на "пространството и времето" за обучение. Въвеждането на тези нови измерения на обучението (преподаване и учене) ученето се осъществява под акомпанимента на учителите.
  Статия
 училищна интеграция, персонализация на обучението, професионални компетентности продължаващо обучение, цифрови ресурси,
 Издадено
  18147
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/