Екосистемен модел на образователната интеграция. - В: Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс] /Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860


Гърбачева, Анелия (2013) Екосистемен модел на образователната интеграция. - В: Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс] /Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860 В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 Процесите на образователна интеграция, както и частните ѝ явления са изучавани предимно в теоретичен план. Изследването се основава на екосистемната и структурно-функционална перспектива и прави опит за екзаминиране на индивидуалните и средовите фактори, свързани директно и индиректно с прехода от образователна интеграция към инклузия. Оценяването на адаптацията и на функционалността на детската градина и началното училище с оглед индивидуалните способности и потребности на децата и учениците, както и на вариативността на педагогическото взаимодействие деца-учители-родители, показват значимостта на техните вътрешни ресурси. Избраната методология и методика за оценяване дава възможност за сливане на теоретичните модели с практическите резултати в разработения екосистемен модел на образователната интеграция (инклузия).
  Доклад
 образователна интеграция, екосистемен модел, фактори на образователната среда, индивидуални фактори
 Издадено
  18143
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/