Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308


Гърбачева, Анелия (2012) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"


 В тази студия е направен опит за конструиране на концептуалния модел – топографията – на процеса на училищна интеграция, чиято по-далечна цел е обновяването на професионалния профил на неговите основни действащи лица – учителите и учениците. Студията е тематично структурирана в три части. Първата част е посветена на законодателните директиви на реформата и механизмите за тяхната трансформация в личностни и професионални убеждения и ценности. Следващите две части разработват теоретично и експериментално концептуалния модел на изучаваното явление. Описателно конструираната пирамида на отношенията и взаимодействията между учителите, децата/учениците, групата/класа и училищната общност дава цялостна представа за вътрешната субординация на тази винаги динамична образователна ситуация. Нейното познаване е необходимост за всеки учител, педагог, психолог, социален работник.
  Част от книга / Глава от книга
 образователна интеграция, инклузивно образование, професионални компетентности на учителя, професионални компетентности на ресурсния учител


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  18141
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/