Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Статията разглежда същността и предимствата на ко-обучението като педа-гогическо взаимодействие през анализа на част от теоретико-приложните изследвания по тази проблематика.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  18140
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/