Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260)


Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260) Издателство "Ай анд Би", В.Търново


 Монографията е посветена на един от особено актуалните и наболели въпроси на застаряваща Европа, свързан с поддържането на добро качество на живот в старостта. В практически план това неизменно е свързано предоставянето на адекватни на потребностите на възрастните хора качествени здравни грижи. В монографията са разгледани теоретичните основи на същността, съдържанието, разнообразните подходи и методи за измерване и оценяване на качеството на здравната помощ. Представени са резултатите от сравнително проучване на отделни страни на качеството на здравните грижи при възрастни хора, живеещи в домашна и институционална среда. Изследването няма претенциите за изчерпателност, но то разкрива някои специфика по отношение предоставяните здравни услуги, които могат да бъдат използвани от специалистите в здравната и социална системи за подобряване на качеството на грижата за възрастните хора.
  Монография
 възрастни хора, здравна грижа, качество на здравната грижа


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18136
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/