Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)


Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък) Издателство "ГорексПрес", София


 В доклада е представена част от изследване на качеството на медицинската помощ за възрастни хора. Вниманието е фокусирано върху удовлетвореността на пациентите от получаваните здравни грижи. Съпоставени са резултатите от проведено анкетно проучване сред възрастни хора, живеещи в домашна и в институционална среда.
  Доклад
 възрастни хора, удовлетвореност, качество на здравните грижи


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18134
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/