Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online


Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online Издателство "Ай анд Би", Велико Търново


 The report presents the state of health care in the country for people with disabilities. Discusses the prospects for its development; the need to adapt the health system to the needs of quality and affordable care for individuals in this group.
  Доклад
 health care, people with disabilities


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18133
 Юлия Пулова-Ганева

2. Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4 (цитиране pp.98 и списък с литературата)

1. Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. -В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/