Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)


Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) Издателство „Фабер“, В. Търново


 Представеният материал разглежда ролята на спорта като фактор за социално включване на хората с увреждания, имащ съществен принос за постигане на солидарност и благополучие, за подобряване на физическото и психологическо равновесие на индивидите, техните биоадаптационни способности и качество на живот. Разкрива съществуващите в страната предизвикателства и резерви по отношение масовото приложение на спорта като значим фактор за социална интеграция и личностно развитие.
  Статия
 хора с увреждания, спорт, социално включване


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18132
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/