Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11>


Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново


 Представеният материал разглежда ролята на научния и технологичния напредък и иновациите в здравеопазването за разрешаване на глобалните предизвикателства, свързани с демографското застаряване на населението, нарастване на хроничната патология и потребностите от качествени и достъпни здравни грижи и услуги. Разкрива възможностите и ролята на биомедицинското инженерство за подобряване на качеството на живот на хора с трайни хронични заболявания и увреждания, постигане на устойчиво развитие и растеж.
  Статия
 здраве, качество на живот, биомедицинското инженерство


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18130
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/