Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)


Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980) Издателство "Фабер", В. Търново


 Учебното пособие представя систематизирани знания за възрастовите особености и спецификата в предоставянето на социални услуги на старите хора. Разглежда механизмите на стареене; заболеваемостта в напреднала и старческа възраст; профилактиката на преждевременното стареене и старостта; психологическите аспекти на старостта; качеството на живот и качеството на грижата за старите хора; нормативната рамка, организацията и управлението на социалните услуги за стари хора.
  Учебник / Учебно помагало
 стари хора, стареене, качество на живот, качество на грижата, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18129
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/