Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692)


Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692) Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 "Практикум по анатомия и физиология" разглежда основни теми, свързани със структурата и функциите на човешкия организъм на различни равнища на организация - клетка, тъкани, органи и системи и неговите адаптивни реакции към непрекъснато променящата се околна среда. В представения материал към всеки раздел са дадени разнообразни въпроси и тестови задачи, чиято основна цел е да стимулират креативността на студентите и да подпомогнат тяхната самостоятелна работа. Практикумът е съобразен с учебните програми на специалностите Социални дейности, Педагогика на обучението по физическо възпитание и Социална педагогика.
  Учебник / Учебно помагало
 структура и функции на човешкия организъм, физиологични процеси


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Издадено
  18127
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/