Езикът на технологията в интеркултурната комуникация. Сб. от научна конференция "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация", декември, 2012 г. Ред. Св. Станчев и др. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID 1267736292


Симеонова, Катя (2014) Езикът на технологията в интеркултурната комуникация. Сб. от научна конференция "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация", декември, 2012 г. Ред. Св. Станчев и др. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID 1267736292 Велико Търново


 Статията представя авторовото виждане за ролята на технологията като средство за общуване в човешкия свят чрез предаване на ценности. Направено е сравнение между езика и технологията като човешки конструкти.
  Статия
 технология, интеркултурна комуникация, език
 Издадено
  18109
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/