Речник по реторика. 150 аргумента за оратора


Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София: "Парадигма", 164 стр., 2008, ISBN 978-954-326-066-9, COBISS.BG-ID: 1229962724


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18083
 Мариета Ботева

9. Катранджиев, Христо, Иво Велинов, Камелия Радова, 2016, Реторика на българската реклама – емпирично изследване на употребата на реторични фигури в рекламните слогани. Сп. "Икономически и социални алтернативи" бр. 1, 2016, с.51-75 (цит.с.-53), ISSN (print): 1314-6556. ISSN (online): 2534-8965

7. Генова, Вяра, Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика – В: сп. „Реторика и комуникации“ бр.20, 2015, (online) ISSN 1314-4464 (online), № 1251 в Национален референтен списък –25.02.2019

8. Стефанова, Нели. Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика. С., 2015, с. 31, 36, 37, 221, 222.

6. Генова, Вяра. Ораторското изкуство на жените депутати в България и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011). Дисертация. С., 2013, с. 147, 156, 159, 180, 191, 195.

3. Голешевска, Нора. Визуални медии и визуална реторика на ХХI век (херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика). Дисертация. С., 2012, с. 284.

4. Мавродиева, Иванка. Политическата реторика в България от митингите до Web 2.0 (1989-2012). С., 2012. София : Парадигма, 2012 , с.289, 328 стр., ISBN 978-954-326-176-5, COBISS.BG-ID 1264322020

5. Станкова, Галина. Реторически фигури и похвати в парламентарните дебати (анализ на дебати). Сп. "Реторика и комуникации", бр. 3, 2012. ISSN 1314-4464 (online), № 1251 в Национален референтен списък –25.02.2019

2. Генова, Вяра, Парламентарната реторика от древността до днес – В: сп. „Реторика и комуникации“ бр.2, 2011 г., (online) ISSN 1314-4464 (online), № 1251 в Национален референтен списък –25.02.2019

1. Мавродиева, Иванка, Европейската и атлантическа интеграция на България: Реторически аспекти, с.115, 252 стр., ISBN 954-07-2027-3, COBISS. BG-ID 1042560228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/