Политическата аргументация в реторическите дискурси


Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 390 стр., 2013, ISBN 978-954-524-8955, COBISS.BG-ID 1253812452


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  18079
 Мариета Ботева

4. Антова, Десислава, Съвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България – сп. „Реторика и комуникации“, бр.38, 2019, ISSN 1314-4464, № 1251 в Национален референтен списък –25.02.2019

3. Мавродиева, И., PR и комуникативни особености на кандидат-президентската кампания през 2016 г.. Сборник "Политическата комуникация: президентски избори 2016 г.", съст. И. Тодорова, Е. Христова, София: НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-997-2

2. Мавродиева, И. Реторичните традиции в България – В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, на с. 188, 422 стр., с. 181-191,ISBN 978-619-201-084-3 COBISS. BG-ID 1277328868

1. Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с.59, с.234, 264 стр., ISBN 978-954-07-3539-9, COBISS.BG-ID 1256467172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/