Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки


Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля 2017 года Тверь, Россия, с. 118-124. ISBN 978-5-7609-1263-3


 Успехът на българските организации в привличането на повече и по-качествени иновационни проекти зависи в много голяма степен от институционалната среда за управлението на националните и европейските програми за финансиране и подпомагане на иновациите. Според изследвания в областта на иновациите се подчертава, че от изключително значение е подходът за вземане на мерки за всички видове дейности, по всички показатели, особено за страните, които изостават в своята иновационна дейност. В тази връзка нараства ролята и значението на показателите, чрез които тези дейности се оценяват.
  Доклад
 показатели за оценка на разходите, научноизследователска и развойна дейност


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18067
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/