Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС


Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сб. от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември, 2016 г., Ред. М. Божинова, Свищов: Академично издателство „Ценов“, с. 349-352, ISBN 978-954-23-1185-0


 Докладът разглежда състоянието на конкурентната среда на електроенергийните пазари в ЕС, като се отчитат несъвършенствата на европейските регулации в областта.
  Доклад
 електроенергиен пазар, конкуренция, ЕС


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  18051
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/