ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ


Димитрова, Ваня (2016) ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


 Демографската криза влияе пряко върху състоянието и развитието на системите за социално осигуряване и по-специално на пенсионната система. Отрицателната динамика в тази област ще засегне конкурентоспособността, производителността и следователно благосъстоянието на обществото в дългосрочен план.
  Доклад
 демографска криз, пенсионно-осигурителна система,национална сигурност
 Под печат
  18043
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/