Светът на детето и детето в света на възрастните


Караиванова, Петя (2004) Светът на детето и детето в света на възрастните сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово, ВТ .


 В разработката се представят и анализират възможности за овладяване на образователното съдържание по направленията “Природен свят” и “Социален свят” чрез педагогическата система “Моливко”, предназначена за работа с деца от подготвителна предучилищна група. Представените дидактични комплекти са опит за създаване на сигурност и комфорт у предучилищните педагози, поели отговорността да осъществят задължителната подготовка за училищно обучение.
  Доклад
 задължителна подготовка за училищно обучение
 Издадено
  1804
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/