Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово”


Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18035
 Магдалена Легкоступ

2. Дечев, З. Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище : история, теория, методика. Изд.-во „Димант”, Бургас, 2011, с. 504. ISBN 978-954-731-414-6. COBISS.BG-ID 1244782052 Цитиране от с. 28–38

1. Иванова, М. (2006) Нетрадиционни форми за изграждане на етнокултурна компетентност у родители и учители”, Бургас., 2006, с 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/