Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи.


Караиванова, Петя (2004) Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи. сб. “120 години предучилищно възпитание”, ВТ, Слово.


 В разработката се очертават актуални проблеми и перспективи, свързани с овладяване основите на социална култура в предучилищна възраст. Анализират се основни аспекти на феномена социална култура, систематизират се техните параметри, извеждат се актуални цели на педагогическото взаимодействие при ориентиране в света.
  Доклад
 ориентиране в света, социална култура
 Издадено
  1803
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/