Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning


Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Methods of teaching in religious education: learning by heart or by experience? : proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014 / [ed. by Risto Aikonen, Andrian Aleksandrov]. Sofia : Regional Development Foundation, 2015, p. 42-49. ISBN - 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID - 1274426084


 Обучението чрез казуси в българското религиозно образование е недостатъчно разработена и описана научна област. За разлика от казусите, които се прилагат в областта на правото, бизнеса и мениджмънта и които целят главно развитие на умения и способности за вземане на решения в проблемна ситуация или ситуация на информационен дефицит, казусите в обучението по религия целят развитие на чувствителност към въпросите на вярата, религиозно-нравствена и интеркултурна компетентност. Тези резултантни променливи от обучението са изключително необходими за духовното развитие, възпитание и гражданско образование на младите хора, тъй като съответстват на доминиращите характеристики на съвременните общества. Използването на казуси в обучението по религия означава представяне на реално съществуващо или въображаемо религиозно-нравствено противоречие, на което учениците трябва да намерят и обосноват решение. Описанието на казуса разкрива проблемна ситуация, възникването и развитието й до определен критичен момент, както и свързаните с нея личности или групи от хора, имащи различно отношение към проблема. Учениците анализират причините за появата на трудния за разрешаване въпрос, оценяват съществуващата обстановка предимно в религиозно-нравствен аспект. Те обсъждат, избират един от посочените варианти за решение или предлагат нов, аргументират своя избор, позовават се на усвоени знания и жизнен опит. Дейността на учениците е творческа, аналитична, изследователска. Действията са насочени към намиране на оптимален и правилен изход от възникналата проблемна ситуация, който да не противоречи на Христовото учение.
  Статия
 обучение по религия, казус, учене чрез опит


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18029
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/