Социалните умения на децата със специални образователни потребности за участие в образователния процес. - В: Образование детей и молодежи в изменняющемся мире. Тольятти: Издательство ТГУ. с. 94-107 ISBN 978-5-8259-0857-1.


Гърбачева, Анелия (2015) Социалните умения на децата със специални образователни потребности за участие в образователния процес. - В: Образование детей и молодежи в изменняющемся мире. Тольятти: Издательство ТГУ. с. 94-107 ISBN 978-5-8259-0857-1. Тольятти: Издательство ТГУ


 Представеното съдържание, етапи и начин на приложение на методиката за определяне на тенденциите на социално развитие пояснява същностните характеристики на “социалните умения“ и тяхната значимост за активното участие в образователния процес на децата със специални образователни потребности. Обединени са в четири групи - взаимодействие с другите, участие, взаимодействие с околната среда и познаване на себе си и другите - и своевременното им познаване от страна на учителите, е своеобразен начин за оптимизиране на активното участие в обучението.
  Статия
 социални умения, участие в образователния процес, деца със специални образователни потребности
 Издадено
  18023
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/