Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие. София: Издателство МОН. 64 с.


Гърбачева, Анелия (2015) Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие. София: Издателство МОН. 64 с. София: Издателство МОН


 Методиката насочва към нов начин на разбиране и интерпретация на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие. Посветена е на функционалното и образователното оценяване на децата и учениците в състояние на познавателни и комуникативни дефицити. Предлага адаптиран инструментариум за оценяване на индивидуалния капацитет и образователни потребности като определя функционално необходимата подкрепа.
  Монография
 интелектуална недостатъчност, аутистичен спектър на развитие, функционална оценка, методика за функционално оценяване
 Издадено
  18021
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/