Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260


Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260 Велико Търново: Издателство АИО


  Интересът е концентриран към разкриване на тенденциите на познавателно и социално развитие на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност, изведени от наблюденията и оценяването на осъществявани трансформации в образователните практики. Предоставените теоретични и практически решения подсилват ролята на учителите и тяхната професионална отговорност по отношение на процесите на приемане и приобщаване. Проследени са позитивните тенденции в познавателното и социалното развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност, анализирани на основата на екологичната психология, инклузивната педагогика и промените в образователната практика.
  Монография
 интелектуална недостатъчност, познавателно развитие, социално развитие, методика за функционално оценяване на уменията за участие в образователния процес


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  18020
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/