Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4


Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.


 В статията са анализирани и представени арттерапевтични подходи за насърчаване на семейните взаимоотношения в посока динамично ориентирана и нормално функционираща семейна среда. Изведени са модели за ефективно родитело-детско взаимодействие. Представени са форми за стимулиране развиването на индивидуалността на децата чрез арттерапевтична работа.
  Статия
 арт-терапия, социално-педагогическа работа, родители, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18019
 Пламен Легкоступ

1. Марчева, Пенка. За приложението на някои педагогически техники за развитие на емоционалната интелигентност в условията на музикално-възпитателен процес. В: Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. София, с. 29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/