Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612


Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321


 В статията е анализиран процесът на миграция, като характер и значение за обществото и хората. Предложени са възможни механизми за интегриране на децата в българската образователна и социална среда. Представени са спецификите на индивидуалната социалнопедагогическа работа и на социалнопедагогическите консултации за интегрирането на децата мигранти в българската среда. Изведени са различни подходи за улесняване на адаптацията на децата чрез детски художествено-изобразителни дейности.
  Статия
 деца-мигранти, изобразителна дейност, интергация, миграция


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18018
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/