Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис


Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 71–90. ISBN 978-619-208-123-2, COBISS.BG-ID – 1284466916. < http://www.uni-vt.bg/res/4614/SB_70-g_PRadeva_Filolog.pdf >


 Като се тръгва от общоприетото разбиране за приложението като един от видовете определение, в материала се прави аргументиран опит да се интерпретират обективно, коректно и последователно логико-семантичните отношения между компонентите на т.нар. апозитивни словосъчетания и синтактичните функции на тези компоненти.
  Студия
 приложение; апозиция; словосъчетание; логико-семантично отношение; синтактични функции.
 Издадено
  18011
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/