Овладяване на познавателни стратегии от 5 – 7-годишните деца чрез предметно – оперативни и практико – изпробващи методи в игри и занимания на открито


Караиванова, Петя (2005) Овладяване на познавателни стратегии от 5 – 7-годишните деца чрез предметно – оперативни и практико – изпробващи методи в игри и занимания на открито сб. “Здравното възпитание” – Първа национална научно-практическа конференция. УИ “Св. Кл. Охридски, С.


 В разработката се анализира своеобразието на детското експериментиране като основна форма на изследователска дейност, насочена към опознаване на предметите, обектите и явленията от заобикалящата среда чрез получаване на нови сведения за тях. Представя се система от игри и занимания на открито, която се базира на вариативно съчетаване на методи за взаимодействие със средата при отчитане на водещата роля на предметно-оперативните и практико-изпробващите.
  Доклад
 предметно-оперативните и практико-изпробващи методи
 Издадено
  1801
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/