Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа)


Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Русе: Парнас, 2000, 320 с.ISBN 954-856-0043-7 COBISS.BG-ID 1035214820


 Второ преработено и допълнено издание.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  180
 Атанас Дерменджиев

8. Dimitrov, S, T. Dimitrova. Geography And History for "Erasmus" Students. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1 Цит. на с. 177

7. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 112; 272.

5. Димитров, С. Димитров, Слави Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция -В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Ред. С. Дерменджиева, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203- 214. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620 Цит. на с. 208; 214.

6. Илиев, П. Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион, -В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2 Цит. на с. 270; 276.

3. Димитров, Е.,И. Владев, М. Стоянова. География на Балканските страни, Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2006, 359 с. ISBN 978-954-577-415-7 COBISS.BG-ID 1228472548 Цит. на с. 355.

4. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. УИ” Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006,166 с. ISBN 954-577-329-4 COBISS.BG-ID 1046201316 Цит. на с. 164.

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 352.

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8 COBISS.BG-ID 1043765732 Цит. на с. 332.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/