Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика


Караиванова, Петя (1998) Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика сб.”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”


 В доклада се разглеждат някои типични затруднения и грешки, които допускат студените от специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” по време на своята текуща и преддипломна педагогическа практика. Въз основа на направеният анализ се предлагат възможности за преодоляването им.
  Доклад
 преддипломна педагогическа практика
 Издадено
  1799
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/