Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл. - В: Педагогически алманах. В. Търново: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2015 с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1278844900


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл. - В: Педагогически алманах. В. Търново: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2015 с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1278844900 // Педагогически алманах, 2015, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1278844900


 Привличането на начинаещите в специализираната спортна подготовка през последните години се свързва все повече с младшите възрастови групи. Това налага спазването на правилно изграден тренировъчен процес и изисква прилагане на високоефективни методи за подготовка в процеса на многогодишната спортна подготовка. От своя страна това води до съобразяване с основните тенденции в подбора и подготовката на млади играчи, така че да се контролира, оттам и оптимизира целият учебно-тренировъчен процес. Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическото развитие на 7-, 8- и 9-годишни ученици след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол.
  Статия
 игрови подход, баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17976
 Милена Алексиева

1. Петкова, Мирослава. (2018). Изследване на някои психически качества на 9-годишни ученици след прилагане на модел по подвижни игри. //Педагогически алманах, бр. 1 43-48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/