Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36


Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36


 В разработката се обосновава необходимостта от включване на 5-7-годишните деца в достъпна практико-преобразуваща и изследователска дейност, като се отчитат закономерностите в тяхното развитие и целите на съвременното предучилищно образование. Систематизират се педагогически условия и се предлагат средства, чрез които в оптимална степен се активизира детското мислене, развиват се творческите способности и се формират умения за саморегулация
  Статия
 практико-преобразуваща и изследователска дейност
 Издадено
  1797
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/