За толерантност и диалог в педагогическото пространство.


Караиванова, Петя (2002) За толерантност и диалог в педагогическото пространство. Педагогически алманах, ВТ, кн. 3 – 4.


 В статията се акцентира върху необходимостта от утвърждаване на толерантността и диалогичността като условия за ефективност на педагогическото взаимодействие в съвременната детска градина. Очертават се актуални направления за развитие на доброжелателен контакт и сътрудничество между педагогическите субекти.
  Статия
 толерантност и диалог
 Издадено
  1796
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/